«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 4


Zarządzenie Rektora
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządzam, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje kwestię wynagradzania pracowników Akademii.

§2
Każdemu pracownikowi Akademii przysługuje wynagrodzenie miesięczne, płatne po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

§3
Ustala się następujące kategorie zaszeregowania pracowników:

§4
Wynagrodzenie pracowników, o których mowa w §3 pkt 2-4, podlega:

§5
1. Nie nalicza się i nie wypłaca wynagrodzenia nieobecnemu pracownikowi.
2. W przypadku zatrudnienia na kilku stanowiskach naliczeniu i wypłacie podlega tylko najwyższe zaszeregowanie.
3. Wynagrodzenia wypłaca się po zaokrągleniu do pełnych setek w dół.

§6
Kwota bazowa wynosi 5 000 Ⱡ.

§7
Traci moc zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników Akademii Sclavińskiej (Dz. Urz. Nr 4 poz. 2).

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
31 stycznia 2018 roku