«

Dz. Urz. Nr 1Treść statutu przyjęta uchwałą Konwentu Akademii z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
oraz uwzględniająca zmiany wprowadzone uchwałami z dnia
19 grudnia 2017 r., 10 stycznia, 21 lutego, 25 kwietnia i 31 października 2018 r.
STATUT
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda, utworzona na podstawie ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.), zwana dalej Akademią, jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.
2. Oficjalnym skrótem nazwy Akademii jest AS.
3. Akademia działa na podstawie ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.), niniejszego statutu oraz innych, obowiązujących przepisów prawa.
4. Siedzibą Akademii jest miasto stołeczne Eldorat.
5. Miejscem publikacji zarządzeń Rektora i uchwał Konwentu Akademii jest Dziennik Urzędowy Akademii.

§2
1. Wzór logo, godła i pieczęci Akademii określa załącznik do statutu.
2. Akademia może ustanawiać oraz przyznawać nagrody, wyróżnienia i stypendia.


Rozdział II
Organy Akademii
§3
1. Organem kolegialnym Akademii jest Konwent Akademii.
2. Organami jednoosobowymi Akademii są Rektor, Dziekani i Naukowcy.

§4
1. Konwent Akademii jest organem niekadencyjnym.
2. Obradom Konwentu Akademii przewodniczy Rektor.
3. Dla wykonywania swoich obowiązków Konwent Akademii podejmuje uchwały w dwudniowym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy czym jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu i nie jest możliwe, aby po oddaniu pozostałych głosów wynik głosowania uległ zmianie, Przewodniczący Konwentu Akademii może skrócić głosowanie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Konwentu Akademii. Głosowanie nad uchwałą poprzedzone jest debatą, trwającą nie krócej niż 2 dni. Przewodniczący Konwentu Akademii może na wniosek 1/4 członków Konwentu Akademii lub własny przedłużyć lub skrócić debatę nad uchwałą.
4. Projekt uchwały może wnieść na ręce Rektora każdy z członków Konwentu Akademii.

§5
1. Rektor jest organem kadencyjnym. Kadencja Rektora trwa 6 miesięcy - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia.
2. Rektor zarządza wybory nowego Rektora w ostatnim miesiącu swojej kadencji, najpóźniej na 14 dni przed końcem kadencji. Kandydaci składają swoje kandydatury na ręce ustępującego Rektora w ciągu dwóch dni od dnia zarządzenia wyborów. Na czwarty dzień od dnia zarządzenia wyborów ustępujący Rektor przedstawia Konwentowi Akademii listę kandydatów. W przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata ustępujący Rektor występuje do Konsula o powołanie go na nowego Rektora, a w przypadku zgłoszenia się minimum 2 kandydatów Konwent Akademii proceduje nad listą tych kandydatów w trybie i na zasadach właściwych w podejmowaniu uchwał, z wyłączeniem możliwości skrócenia lub przedłużenia debaty. W głosowaniu nad listą kandydatów członkowie Konwentu Akademii oddają głosy za konkretną kandydaturą lub oddają głos pusty. Kandydat z największą liczbą głosów zostaje wybrany Rektorem, a ustępujący Rektor występuje z wnioskiem do Konsula Sclavinii o powołanie Rektora wybranego w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów wniosek zawiera wskazanie dwóch kandydatów z tą samą - największą liczbą głosów, a o wyborze Rektora decyduje Konsul Sclavinii. W sytuacji złożenia przez Rektora rezygnacji w trakcie trwania kadencji lub niezgłoszenia się żadnego kandydata w wyborach lub nierozpoczęcia procedury w terminie Konsul wskazuje jednego z Naukowców na pełniącego obowiązki Rektora do czasu ogłoszenia kolejnych wyborów Rektora.
3. Dla wykonywania swoich obowiązków Rektor wydaje zarządzenia.
4. Do zadań Rektora należy:
- przewodniczenie obradom Konwentu Akademii,
- tworzenie i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Akademii,
- ogłaszanie miesięcznego planu działalności z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii,
- prowadzenie polityki kadrowej i określanie warunków zatrudnienia,
- dbanie o przestrzeganie prawa oraz o bezpieczeństwo i porządek w Akademii.
5. Rektor może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy Prorektorów, których zakres obowiązków i uprawnień określa w drodze zarządzenia. Prorektorów Rektor powołuje w drodze zarządzenia z grona Naukowców.
6. W przypadku nieobecności Rektora przez okres 14 dni, rozumianej jako brak wypowiedzi w Gmachu Akademii na Forum Centralnym, pełnienie obowiązków Rektora - do czasu jego powrotu - przejmuje Naukowiec wskazany przez Konsula, chyba że Rektor wskazał zastępcę na czas swojej nieobecności.

§6
1. Naukowcami są samodzielni pracownicy naukowo-badawczy Akademii, posiadający tytuł naukowy.
2. Naukowcy zatrudniani są na stanowisku wykładowcy lub adiunkta.Rozdział III
Struktura Akademii
§7
1. Do wykonywania swoich celów Akademia powołuje jednostki organizacyjne Akademii.
2. Rektor tworzy jednostki organizacyjne Akademii w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Konwentu Akademii. Rektor tworząc jednostkę organizacyjną określa nazwę, cele i zadania jednostki, a także powołuje Dziekana z grona Naukowców.
3. Rektor może zarządzić nie częściej niż raz w miesiącu głosowanie w sprawie udzielenia Dziekanowi absolutorium przez Naukowców Akademii. W przypadku nieudzielenia Dziekanowi absolutorium Rektor powołuje nowego Dziekana.
4. Jednostki organizacyjne Akademii prowadzą badania naukowe zgodnie z miesięcznym planem działalności oraz mogą prowadzić działalność dydaktyczną - studia.
5. Jednostki organizacyjne Akademii mogą wydzielać w swym obrębie instytuty, katedry, kliniki, biblioteki i sekcje dla specjalistycznej realizacji swoich celów i zadań.
6. Jednostki organizacyjne Akademii mogą za zgodą Rektora zatrudniać na stanowisko asystenta osoby nieposiadające tytułu naukowego, których zadaniem jest wspomaganie Naukowców w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej.
7. Rektor Akademii może powoływać ogólnouczelniane zespoły zadaniowe.Rozdział IV
Prowadzenie studiów i badań naukowych
§8
1. Studia w Akademii trwają od 1 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnej pracy z Naukowcem, polegającej na poszerzaniu wiedzy kierunkowej i zdobywaniu doświadczenia. Zakończenie studiów następuje po przyjęciu naukowej pracy dyplomowej przez Konwent Akademii w drodze uchwały.
2. Prowadzenie badań naukowych może odbywać się pod kierunkiem dziekana właściwej jednostki organizacyjnej i za zgodą Rektora.
3. W ramach prowadzenia badań naukowych pracownik obowiązany jest do opublikowania artykułu, stanowiącego podsumowanie przeprowadzonych badań. W przypadku badań, które mają stanowić podstawę nadania tytułu naukowego, pracownik obowiązany jest do opublikowania w trakcie całego cyklu badań nie mniej niż 2 artykułów, dotyczących prowadzonych badań.
4. Akademia może prowadzić wykłady i zajęcia otwarte dla wolnych słuchaczy.Rozdział V
Nadawanie i odbieranie tytułów naukowych
§9
1. Tytułami naukowymi są: profesor net. i równorzędny mu w dziedzinach technicznych profesor inżynier net., doktor net. i równorzędny mu w dziedzinach technicznych doktor inżynier net., magister net. i równorzędny mu w dziedzinach technicznych magister inżynier net.
2. Tytuły nadawane są po zakończeniu studiów w Akademii lub zakończeniu badań naukowych.
3. Tytuły naukowe nadawane są przez Konwent Akademii w drodze uchwały na wniosek zainteresowanego i po przedstawieniu opinii przez Dziekana. W przypadku, gdy wniosek dotyczy Dziekana, opinię przedstawia Rektor, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy Rektora, opinię przedstawia Konsul Sclavinii.
4. Tytuły naukowe nadawane są zgodnie z hierarchią i kolejnością jednostopniowego awansu.
5. Tytuł naukowy odbierany jest przez Konwent Akademii w drodze uchwały na wniosek Rektora w przypadku uzyskania go niezgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział VI
Zmiana statutu
§10
W przypadku zmiany załącznika do Statutu Akademii aktualizacji o wprowadzoną zmianę podlegają akty, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym i nie utraciły mocy obowiązywania, przy czym w przypadku uchwał Konwentu Akademii aktualizacja następuje z mocy Statutu bez konieczności przyjmowania uchwał zmieniających.Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe
§11
1. Traci moc Tymczasowy Statut Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.
2. Naukowcy zatrudnieni w Akademii przed wejściem w życie niniejszego statutu uzyskują tytuł doktorów net., a pierwszy Rektor uzyskuje tytuł profesora net.
2a. Przepis §5 ust. 1 w brzmieniu zmieniającym stosuje się do aktualnie trwającej kadencji Rektora.
3. Rektor w ciągu 14 dni od daty wejścia w życie statutu przyporządkuje pracowników Akademii do odpowiednich jednostek organizacyjnych, określi ich stanowiska oraz wskaże Dziekanów.
4. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik do statutu(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
31 października 2018 roku