«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 3


Zarządzenie Rektora
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Prorektora ds. finansowych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Powołuję prof. net. Marcelego de Bordeaux-Ossolińskiego (AG668) na stanowisko Prorektora ds. finansowych Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.


§2
Do zadań Prorektora ds. finansowych należy współpraca z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych Konsulatu Sclavinii lub organem wykonującym kompetencje ww. ministra w zakresie pozyskiwania i rozliczania wsparcia finansowego Akademii jako jednostki budżetowej Konsulatu.


§3
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 6 maja 2018 r. w sprawie powołania Prorektora ds. finansowych Akademii Sclavińskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


mgr net. Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Rektor Akademii Sclavińskiej
12 lipca 2018 roku