«

Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net.
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda

uwzględniająca zmiany wprowadzone uchwałami z dnia 12 maja i 1 lipca 2018 r.Konwent Akademii na podstawie przepisów §2 ust. 2 Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) ustanawia tytuł doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej
oraz określa następujące zasady przyznawania i posługiwania się tytułem:


1. Tytuł jest nadawany osobom spoza Akademii w dowód uznania znaczących zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz życia społecznego i stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Akademię. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana.
2. Uchwałę w sprawie nadania tytułu podejmuje Konwent Akademii w drodze tajnej debaty i głosowania.
3. Osoba wyróżniona tytułem posiada prawo dodawania do nazwiska skrótu dr h.c. net. oraz włączenia w skład Konwentu Akademii.
4. Wzór dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu określa załącznik do uchwały. Na dokumencie umieszcza się dane Naukowców tworzących Konwent Akademii w chwili zarządzenia głosowania oraz informację o dziedzinie przyznanego wyróżnienia (nauka, sztuka, inżynieria, muzyka).
5. Akademia na stronie instytucji podaje do publicznego wglądu kopie wydanych dokumentów potwierdzających nadanie tytułów.Załącznik do uchwałyWersja w docelowej rozdzielczości - PNG


(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
1 lipca 2018 roku