«

Dz. Urz. Nr 4


Zarządzenie Rektora
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników Akademii Sclavińskiej

Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z późn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie reguluje kwestię wynagradzania pracowników Akademii.

§ 2.
 1. Każdemu pracownikowi Akademii przysługuje wynagrodzenie miesięczne, zgodne z indywidualnym zaszeregowaniem i płatne po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
 2. Rektor poprzez stronę instytucji Akademii udostępnia informacje o stanowiskach (zaszeregowaniach) pracowników.

§ 3.
Ustala się następujące kategorie zaszeregowania pracowników:
 1. rektor — 100% kwoty bazowej,
 2. prorektor — 90% kwoty bazowej,
 3. dziekan — 80% kwoty bazowej,
 4. wykładowca — 60% kwoty bazowej,
 5. adiunkt — 40% kwoty bazowej,
 6. asystent — 20% kwoty bazowej.

§ 4.
 1. Wynagrodzenie pracowników, o których mowa w § 3 pkt 2–4:
  1. podlega zmniejszeniu o połowę w przypadku częściowego zrealizowania miesięcznego planu działalności,
  2. podlega zwiększeniu o 10%, 25% lub maksymalnie o 50% w przypadku realizowania dodatkowych zadań, zleconych przez Rektora i nieujętych w miesięcznym planie działalności, w zależności od ich stopnia skomplikowania i nakładu pracy,
  3. nie podlega naliczeniu i wypłacie w przypadku niezgłoszenia propozycji do miesięcznego planu działalności lub jej zgłoszenia i niezrealizowania.
 2. W przypadku niezrealizowania w miesiącu rozliczeniowym żadnego planu działalności wynagrodzenia nie wypłaca się wszystkim pracownikom Akademii.


§ 5.
 1. W przypadku naliczenia wynagrodzenia Rektor może podjąć decyzję o wypłacie:
  1. dodatku stażowego w wysokości do 1% zaszeregowania, o którym mowa §3, liczonego za każdy miesiąc nieprzerwanego zatrudnienia w Akademii, jednak nieprzekraczającego 20% zaszeregowania.
  2. dodatku naukowego za posiadany tytuł naukowy w wysokości: 1/3 tego dodatku dla Naukowca z tytułem magistra, 2/3 — doktora i pełnej wysokości z tytułem profesora, przy czym bazowa wysokość dodatku nie może przekroczyć 3000 Ⱡ.
 2. Wynagrodzenia wypłaca się po zaokrągleniu do pełnych setek w dół.
 3. Rektor w drodze komunikatu Biura Prasowego może zawiesić wypłatę wynagrodzeń w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej Akademii.

§ 6.
Kwota bazowa wynosi 10 000 Ⱡ.

§ 7.
Traci moc zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników Akademii Sclavińskiej (Dz. Urz. Nr 4 poz. 5).

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r.

prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
21 czerwca 2018 roku