«

Dz. Urz. Nr 4


Zarządzenie Rektora
z dnia 5 maja 2018 r.
w sprawie sposobu potwierdzania posiadania tytułu naukowego


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje sposób potwierdzania posiadania tytułu naukowego.


§2
1. Rektor na wniosek Naukowca wydaje Libellus akademicki, będący dokumentem potwierdzającym fakt posiadania przez Naukowca tytułu naukowego.
2. Akademia na stronie instytucji podaje do publicznego wglądu kopie Libellusów akademickich wydanych i unieważnionych w trakcie zatrudnienia Naukowca.
3. W przypadku zmiany danych osobowych Naukowca wydawany jest na wniosek zainteresowanego nowy dokument, potwierdzający fakt posiadania tytułu naukowego. Złożenie wniosku w przypadku zmiany danych dla swojej ważności wymaga wniesienia opłaty w wysokości 5 000 lt na konto Akademii.
4. Wzór dokumentu określa załącznik do zarządzenia.


§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Załącznik do zarządzeniaWersja w docelowej rozdzielczości - PNG


prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
5 maja 2018 roku