«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 4


Zarządzenie Rektora
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządzam, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje kwestię wynagradzania pracowników Akademii.

§2
1. Każdemu pracownikowi Akademii przysługuje wynagrodzenie miesięczne, zgodne z indywidualnym zaszeregowaniem i płatne po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
2. Rektor poprzez stronę instytucji Akademii udostępnia informacje o stanowiskach (zaszeregowaniach) pracowników.

§3
Ustala się następujące kategorie zaszeregowania pracowników:

§4
Wynagrodzenie pracowników, o których mowa w §3 pkt 2-4:

§5

1. Rektor może podjąć decyzję o wypłacie dodatku stażowego w wysokości do 5% zaszeregowania, o którym mowa §3, liczonego za każdy miesiąc nieprzerwanego zatrudnienia w Akademii, jednak nieprzekraczającego 25% zaszeregowania.
2. Wynagrodzenia wypłaca się po zaokrągleniu do pełnych setek w dół.
3. Rektor w drodze komunikatu Biura Prasowego może zawiesić wypłatę wynagrodzeń w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej Akademii.

§6
Kwota bazowa wynosi 10 000 Ⱡ.

§7
Traci moc zarządzenie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników Akademii Sclavińskiej (Dz. Urz. Nr 4 poz. 4).

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r.


prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
25 kwietnia 2018 roku