«

Dz. Urz. Nr 3


Zarządzenie Rektora
z dnia 28 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz wskazuje Dziekanów jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:

2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:

3. W ramach Rektoratu na Forum Centralnym wyodrębnia się w ramach specjalnego wątku Biuro Prasowe Akademii, którego zadaniem jest publikacja ogłoszeń i komunikatów Rektoratu, a także publikacja w Książnicy Sclavińskiej Dziennika Urzędowego i dokumentów, dotyczących nadawania tytułów naukowych.

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:


§4
1. Rektor na stronie instytucji Akademii wskazuje kierowników jednostek organizacyjnych Akademii. Każda zmiana kierownika musi zostać zakomunikowana za pośrednictwem Biura Prasowego.
2. W przypadku wakatu na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej oraz niewskazania przez Rektora na stronie instytucji Akademii pełniącego obowiązki kierownika działalność tej jednostki ulega zawieszeniu do czasu obsadzenia stanowiska.
3. Naukowcy, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych, zobowiązani są do wskazywania w miesięcznych planach pracy wybranej jednostki organizacyjnej oraz tematu pracy badawczej, uzgodnionej z właściwym kierownikiem. Niewskazanie jednostki organizacyjnej i tematu jest równoznaczne z uznaniem Naukowca za nieaktywnego w danym miesiącu rozliczeniowym.

§5
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 11 lutego 2018 r. w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
28 kwietnia 2018 roku