«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 6


Zarządzenie Rektora
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. prognozowania pogody


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządzam, co następuje:


§1
Zarządzenie powołuje ogólnouczelniany zespół zadaniowy do spraw opracowania materiałów naukowych, niezbędnych do wdrożenia przez Sclaviński Urząd Architektury aplikacji prognozowania pogody.

§2
W skład zespołu wchodzą Naukowcy Akademii.

§3
Zadaniem zespołu jest przygotowanie materiałów naukowych, które posłużą do przygotowania i wdrożenia aplikacji prognozowania pogody dla Konsulatu Sclavinii, uwzględniających położenie geograficzne, w tym czynniki meteorologiczne (m. in.: fronty atmosferyczne, masy powietrza, prędkość wiatru) i niemeteorologiczne (m. in.: rzeźba terenu, odległość od morza, prądy morskie, pokrycie terenu, wielkość i rozmieszczenie lądów i oceanów).

§4
Zespół obraduje na posiedzeniach jawnych w gmachu Rektoratu w specjalnie wydzielonym wątku.

§5
Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania Sclavińskiemu Urzędowi Architektury informacji, o których mowa w §3.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
23 stycznia 2018 roku