«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 6


Zarządzenie Rektora
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustawy
o finansowaniu szkolnictwa wyższego


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządzam, co następuje:


§1
Zarządzenie powołuje ogólnouczelniany zespół zadaniowy do spraw ustawy o finansowaniu szkolnictwa wyższego.

§2
W skład zespołu wchodzą:
- Marceli de Bordeaux-Ossoliński, Rektor Akademii,
- Guedes de Lima, Dziekan Wydziału Historii i Nauk Humanistycznych,
- Roland Heach-Romański, wykładowca Wydziału Historii i Nauk Humanistycznych.

§3
Zadaniem zespołu jest przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu szkolnictwa wyższego, która stanowić będzie nowelizację ustawy o finansach publicznych i umożliwi uczelniom wyższym skuteczne zdobywanie środków finansowych i zarządzanie budżetem własnym.

§4
Zespół obraduje na posiedzeniach niejawnych w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk z wykorzystaniem Poczty Konnej.

§5
Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą podania do publicznej wiadomości projektu ustawy o finansowaniu szkolnictwa wyższego, przy czym nie później niż z dniem 1 lutego 2018 r.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
19 grudnia 2017 roku