«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 3


Zarządzenie Rektora
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:

2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:


§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:


§4
1. Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:

2. Prowadzenie przez Naukowca wykładów i zajęć w ramach jednostki organizacyjnej, innej niż tej do której został przypisany w ust. 1, jest możliwe po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.
3. W przypadku wakatu na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pełnienie obowiązków dziekana tej jednostki przejmuje Rektor.

§5
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
29 stycznia 2018 roku