«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 3


Zarządzenie Rektora
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:

2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:


§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:


§4
Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:


§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


dr net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
p.o. Rektora Akademii Sclavińskiej
4 grudnia 2017 roku