«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net.
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława GertaldaKonwent Akademii na podstawie przepisów §2 ust. 2 Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) ustanawia tytuł doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej
oraz określa następujące zasady przyznawania i posługiwania się tytułem:


1. Tytuł jest nadawany osobom spoza Akademii w dowód uznania znaczących zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz życia społecznego i stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Akademię. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana.
2. Uchwałę w sprawie nadania tytułu podejmuje Konwent Akademii bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie poprzedzone jest debatą prowadzoną w trybie tajnym.
3. Osoba wyróżniona tytułem posiada prawo dodawania do nazwiska skrótu dr h.c. net. oraz zatrudnienia w Akademii na stanowisku wykładowcy.
4. Wzór dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu określa załącznik do uchwały. Na dokumencie umieszcza się wyłącznie dane Naukowców głosujących za przyznaniem tytułu.
5. Akademia na stronie instytucji podaje do publicznego wglądu kopie wydanych dokumentów potwierdzających nadanie tytułów.Załącznik do uchwałyWersja w docelowej rozdzielczości - PNG


(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
9 lutego 2018 roku