«
Dokument archiwalny

Dz. Urz. Nr 7


Zarządzenie Rektora
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie sposobu prowadzenia studiów


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje sposób organizowania i dokumentowania przebiegu studiów na Akademii Sclavińskiej.


§2
1. Kandydat na studenta Akademii obowiązany jest złożyć w Rektoracie w Gmachu Akademii na Forum Centralnym podanie o przyjęcie na studia, w którym wskazuje wydział i kierunek studiów wybrany z programów publikowanych przez wydziały, a w przypadku braku odpowiedniego programu określa samodzielnie - zgodnie z profilem wybranego przez siebie wydziału - zakres tematyczny studiów. W przypadku studiów, dla których przewidziano odpłatność, student w podaniu o przyjęcie na studia informuje o wniesieniu opłaty bądź występuje o zwolnienie z jej poniesienia w części lub w całości.
2. Rektor przy rozpatrywaniu podania bierze pod uwagę możliwości kadrowe i naukowe prowadzenia studiów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wskazuje opiekuna naukowego oraz ewentualnych wykładowców, którzy będą uczestniczyć w edukacji studenta, a następnie na forum wydziału zakłada wątek dokumentujący przebieg studiów (zwany dalej wątkiem studiów) i umieszcza przy podaniu informację o tym wątku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Rektor informuje studenta o powodach odrzucenia podania. Rozpatrzone podania są niezwłocznie przekazywane do Archiwum.


§3
1. W wątku studiów umieszcza się: dane osobowe studenta, wybrany wydział, kierunek studiów, opracowany przez wydział program studiów, a w przypadku studiów realizowanych na podstawie indywidualnego zakresu tematycznego umieszcza się program studiów ustalony przez opiekuna naukowego i studenta, ponadto tytuł pracy dyplomowej i dane prowadzących studia.
2. Prowadzenie zajęć ze studentem odbywa się jawnie - w wątku studiów lub niejawnie - z wykorzystaniem Poczty Konnej.
3. Dopuszcza się następujące formy prowadzenia zajęć, czyli realizacji danego modułu z programu studiów: wykład (przekazanie wiedzy w formie dłuższej wypowiedzi), ćwiczenia (przekazywanie wiedzy i materiałów naukowych z możliwością zadawania pytań przez studenta) i konwersatorium (przekazywanie materiałów naukowych i praca ze studentem przy ich opracowaniu).
4. Po zakończeniu zajęć prowadzący w wątku studenta umieszcza informacje o zaliczeniu lub niezaliczeniu zajęć, formie w jakiej były prowadzone zajęcia i zaliczenie, a także o ocenie w skali od 1 do 5, przy czym niewskazanie oceny jest równoznaczne z zaliczeniem zajęć na ocenę najwyższą. W przypadku prowadzenia zajęć w formie niejawnej prowadzący w wątku studiów umieszcza dodatkowo informacje o zrealizowanym materiale naukowym i zakresie pracy własnej studenta.
5. Po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów student zobowiązany jest umieścić w wątku studiów pracę dyplomową. Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna naukowego.
7. Rektor niezwłocznie po opublikowaniu pracy dyplomowej zarządza w wątku studiów debatę i głosowanie Konwentu Akademii w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej. W przypadku złożenia przez studenta wraz z pracą również wniosku o nadanie stopnia naukowego Rektor występuje o opinię właściwego dziekana, po czym zarządza równoległe głosowania nad przyjęciem pracy i nadaniem stopnia naukowego. Przez obronę pracy dyplomowej rozumie się uczestniczenie studenta w debacie Konwentu Akademii nad pracą dyplomową i udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania.
8. Po zakończeniu głosowania Konwentu Akademii umieszcza się w wątku studiów informację o jego wyniku. W przypadku pozytywnego wyniku głosowania Rektor niezwłocznie wydaje absolwentowi dyplom, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia. Na dyplomie umieszcza się ocenę za studia, stanowiącą średnią arytmetyczną ze wszystkich zaliczeń, a także ocenę za pracę dyplomową, ustaloną przez Konwent Akademii w trakcie debaty. W przypadku braku wniosku studenta o nadanie tytułu naukowego na dyplomie nie umieszcza się informacji o decyzji Konwentu Akademii w tym zakresie (zdanie drugie wzoru).


§4
1. Z listy studentów skreśla się studenta, który nie podjął nauki po złożeniu podania o przyjęcie na studia, zrezygnował ze studiów w trakcie ich trwania lub nie zaliczył zajęć przewidzianych w programie studiów. Informację o skreśleniu z listy studentów umieszcza się w wątku studiów.
2. Student przystępując do rekrutacji akceptuje przepisy stanowiące o Akademii oraz przepisy wewnętrzne.
3. Studentowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za studia.
4. Akademia na stronie instytucji podaje do publicznego wglądu kopie wydanych dyplomów oraz informuje o studentach skreślonych z listy.§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Załącznik do zarządzeniaWersja w docelowej rozdzielczości - PNG


prof. net. Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Rektor Akademii Sclavińskiej
1 lutego 2018 roku