Książnica Sclavińska

Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda

Publikacje naukowe

Wydawnictwa okolicznościowe

Dz. Urz. Nr 1 Statut Akademii Sclavińskiej

Dz. Urz. Nr 2 Wybory Rektora Akademii Sclavińskiej

Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne Akademii Sclavińskiej

Dz. Urz. Nr 4 Polityka kadrowa Akademii Sclavińskiej

Dz. Urz. Nr 5 Powołania i odwołania Naukowców, zatrudnienia asystentów

Dz. Urz. Nr 6 Akademickie zespoły zadaniowe

Dz. Urz. Nr 7 Prowadzenie studiów i nadawanie tytułów


Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net.
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda

uwzględniająca zmiany wprowadzone uchwałami z dnia 12 maja i 1 lipca 2018 r.Konwent Akademii na podstawie przepisów §2 ust. 2 Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) ustanawia tytuł doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej
oraz określa następujące zasady przyznawania i posługiwania się tytułem:


1. Tytuł jest nadawany osobom spoza Akademii w dowód uznania znaczących zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz życia społecznego i stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Akademię. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana.
2. Uchwałę w sprawie nadania tytułu podejmuje Konwent Akademii w drodze tajnej debaty i głosowania.
3. Osoba wyróżniona tytułem posiada prawo dodawania do nazwiska skrótu dr h.c. net. oraz włączenia w skład Konwentu Akademii.
4. Wzór dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu określa załącznik do uchwały. Na dokumencie umieszcza się dane Naukowców tworzących Konwent Akademii w chwili zarządzenia głosowania oraz informację o dziedzinie przyznanego wyróżnienia (nauka, sztuka, inżynieria, muzyka).

Uchwała Konwentu Akademii w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda

Marceli de Bordeaux-Ossoliński


Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net.
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda

uwzględniająca zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 12 maja 2018 r.Konwent Akademii na podstawie przepisów §2 ust. 2 Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) ustanawia tytuł doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej
oraz określa następujące zasady przyznawania i posługiwania się tytułem:


1. Tytuł jest nadawany osobom spoza Akademii w dowód uznania znaczących zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz życia społecznego i stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Akademię. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana.
2. Uchwałę w sprawie nadania tytułu podejmuje Konwent Akademii w drodze tajnej debaty i głosowania.
3. Osoba wyróżniona tytułem posiada prawo dodawania do nazwiska skrótu dr h.c. net. oraz zatrudnienia w Akademii na stanowisku wykładowcy.
4. Wzór dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu określa załącznik do uchwały. Na dokumencie umieszcza się dane Naukowców tworzących Konwent Akademii w chwili zarządzenia głosowania oraz informację o dziedzinie przyznanego wyróżnienia (nauka, sztuka, inżynieria, muzyka).

Uchwała Konwentu Akademii w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda

Marceli de Bordeaux-Ossoliński


Dz. Urz. Nr 7


Uchwała Konwentu Akademii
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net.
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława GertaldaKonwent Akademii na podstawie przepisów §2 ust. 2 Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) ustanawia tytuł doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej
oraz określa następujące zasady przyznawania i posługiwania się tytułem:


1. Tytuł jest nadawany osobom spoza Akademii w dowód uznania znaczących zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz życia społecznego i stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Akademię. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana.
2. Uchwałę w sprawie nadania tytułu podejmuje Konwent Akademii bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie poprzedzone jest debatą prowadzoną w trybie tajnym.
3. Osoba wyróżniona tytułem posiada prawo dodawania do nazwiska skrótu dr h.c. net. oraz zatrudnienia w Akademii na stanowisku wykładowcy.
4. Wzór dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu określa załącznik do uchwały. Na dokumencie umieszcza się wyłącznie dane Naukowców głosujących za przyznaniem tytułu.
5. Akademia na stronie instytucji podaje do publiczn

Uchwała Konwentu Akademii w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda

Marceli de Bordeaux-Ossoliński

Libellusy akademickie i dyplomy

Urząd Konsularny

Archiwum ogólne

Ustawa konstytucyjna
o wyborze Kanclerza przez Sejm

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
  1. art. 26 ust. 1 („Kanclerz jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych. Szczegóły określa ustawa”) otrzymuje brzmienie „Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu. Sejm przyjmuje wniosek w terminie czternastu dni od dnia zwołania na obrady lub dnia rezygnacji Kanclerza”;
  2. skreśla się art. 26 ust. 3 („Kadencja Kanclerza trwa 4 miesiące”);
  3. skreśla się art. 26 ust. 4 („W przypadku złożenia przez Kanclerza rezygnacji Książę niezwłocznie zarządza wybory nowego Kanclerza, który obejmuje urząd w momencie ogłoszenia wyników wyborów. Termin określony w ust. 3 rozpoczyna bieg na nowo”);
  4. art. 27 otrzymuje tytuł „Powoływanie Kanclerza przez Księcia” i brzmienie:
    1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie siedmiu dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm.
    2. Sejm w terminie siedmiu dni od dnia powołania Kanclerza wyraża mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm.
  5. art. 28 ust. 1 („Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej czterech piątych głosów ustawowej liczby posłów. Jeśli wotum nieufności zostanie wyrażone Książę niezwłocznie zarządza wybory Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Sejm może wyraz

Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm

Helwetyk Romański